شرایط پذیرش مسافرین اتباع ( افغانی . پاکستانی . هندوستانی ) و غیره در مسیرهای نجف و بغداد
پذیرش و ورود مسافرین اتباع به کشور عراق شامل  ملیت های افغانستانی. پاکستانی . هندوستانی و غیره  تنها منوط به داشتن ویزا معتبر و بلیت رفت و برگشت میباشد .

سایر اعلانات