ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 051-37170 | 051-37281060 | 07644468251 پشتيباني ۲۴ساعته تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد: بلوار سازمان آب بين شهيد صادقي ۱۵ و ۱۷ مراجعه نمایید.