ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن پشتيبـــانـــي پــــروازهـاي نجـف 09029017170 / پشتيباني هتل و تور 09020037170 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد، بلوار سازمان آب بين صادقي 13 و 15 مراجعه نمایید.