اطلاعیه پروازهای چابهار ایر - عدم ارائه خدمات ویلچرسایر اعلانات