بخشنامه ايرلاين آتا در خصوص پذيرش مسافران خروجي از کشور ترکيهسایر اعلانات